MAT liga

MAT liga 2022./2023. https://matzelcic.com.hr/mat-liga-2022-2023/

MAT liga ekipno je matematičko natjecanje učenika osnovnih i srednjih škola. Nastala je sa željom popularizacije matematike, veće motivacije učenika i njihovih mentora u radu te poticanja zajedništva i timskog rada.

PROVEDBA NATJECANJA:

 • Mentor (u daljnjem tekstu: Povjerenik) prijavljuje ekipe svoje škole ispunjavanjem obrasca na https://forms.gle/3EAdE2NtjpQrZURL6 . Rok za prijavu 1. kola je 28. 9. 2022., a za ostala kola dva tjedna prije svakog kola. Rok za prijavu ekipa koje žele prijevod testa je tjedan dana prije ostalih.
 • Nakon zaprimljene prijave ekipa organizator će na elektroničku adresu navedenu u prijavi poslati ponudu za plaćanje kotizacije. Kotizacija (Što je elektronički račun) mora biti uplaćena najkasnije tjedan dana prije održavanja toga kola u dolje navedenom iznosu. Račun (u obliku e-računa ili PDF-a) će biti izdan nakon uplate kotizacije.
 • Zadatci će se u pojedinoj kategoriji prevoditi na talijanski i/ili engleski jezik ovisno o interesu. Povjerenici će o tome biti na vrijeme obaviješteni.
 • Imena članova ekipe i njihovih mentora prijavljuje se na dan održavanja kola.
 • Sastav ekipe može se mijenjati po kolima.
 • Rok za zaprimanje žalbi je 12 sati nakon objave neslužbenih rezultata.
 • Najkasnije sutradan na mrežnoj stranici natjecanja https://matzelcic.com.hr/mat-liga-2022-2023/ bit će objavljeni zadatci, rješenja zadataka, rezultati i poredak po kategorijama.
 • Povjerenik natjecanja dužan je osigurati suglasnosti (obrasci: Suglasnost MAT liga 22-23 i Suglasnost MAT liga 22-23 – PUNOLJETNI UČENICI) za objavljivanje imena, prezimena i fotografija sudionika svoje škole na službenoj mrežnoj stranici organizatora i Facebooku.
 • Ako epidemiološka situacija u zemlji to dopusti, MAT liga održat će se u školama, a u slučaju provedbe nastave na daljinu MAT liga održat će se online. U želji da se što više kola MAT lige održi u školama, moguće je da će doći do promjene pojedinih datuma održavanja kola o čemu će Povjerenici biti obaviješteni na vrijeme.
 • Organizator zadržava pravo promjene Pravilnika o čemu će sudionici biti na vrijeme obaviješteni.

PROVEDBA NATJECANJA U ŠKOLI

 • Zadatci će biti poslani Povjereniku elektroničkom poštom na vrijeme. Svaki Povjerenik zadužen je za regularnost natjecanja u svojoj školi. Ako dođe do kršenja pravila natjecanja, ekipa ili škola mogu biti isključene s natjecanja.
 • Natjecanje se odvija od 13:30 do 14:30 u školi čime je omogućeno sudjelovanje svim školama u Republici Hrvatskoj.
 • Nije dopuštena upotreba formula i kalkulatora.
 • Nakon završenog natjecanja učenici/Povjerenik trebaju ispuniti obrasce s odgovorima svojih ekipa i poslati ih do 16:00.

PROVEDBA NATJECANJA ONLINE

 • Natjecanje se odvija online (uz upotrebu računala i mobitela) čime je omogućeno sudjelovanje svim školama u Republici Hrvatskoj.
 • Vrijeme natjecanja:
  • 5. i 6. razred osnovnih škola od 15:00 do 16:00
  • 7. i 8. razred osnovnih škola od 15:30 do 16:30
  • srednje škole od 16:00 do 17:00
 • Zadatci i obrasci za slanje odgovora bit će poslani elektroničkom poštom sudionicima pet minuta prije početka natjecanja. Nakon isteka vremena natjecanja neće biti moguće poslati odgovore.
 • Svaki Povjerenik zadužen je za regularnost natjecanja svojih ekipa. Ako dođe do kršenja pravila natjecanja ekipa ili škola mogu biti isključene s natjecanja.  

PROPOZICIJE:

 Natjecanje parova odvija se u sljedećih 15 kategorija.

 • Ekipa se sastoji od dvaju članova iste generacije iz iste škole. Moguće je nekog člana zamijeniti učenikom iz istog ili nižeg razreda.
 • Natjecanje se provodi u četiri kola tijekom školske godine:
  • 1. kolo – 6. listopada 2022.
  • 2. kolo – 15. prosinca 2022.
  • 3. kolo – ožujak 2023.
  • 4. kolo – svibanj 2023.
 • Bodovi osvojeni po kolima zbrajaju se i na kraju proglašavaju i nagrađuju pobjednici lige po kategorijama.
 • Trajanje je natjecanja 60 minuta.
 • Test je na zaokruživanje i svaki zadatak ima četiri ponuđena odgovora (od kojih je samo jedan točan) i peti „ne želimo odgovoriti na pitanje“.
 • Svaka se kategorija sastoji od triju težinskih kategorija:
  • 3 zadatka po 10 bodova,
  • 4 zadatka po 20 bodova,
  • 8 zadataka po 30 bodova.
 • Negativni bodovi (i to petina od predviđenog broja bodova za taj zadatak) dobiju se ako je:
  • netočno riješen zadatak (jedan od prvih četiriju odgovora),
  • zaokruženo više ponuđenih odgovora,
  • ništa nije zaokruženo.
 • Zaokruženo „ne želimo odgovoriti na pitanje“ nosi nula bodova.
 • Ako neka ekipa ukupno osvoji negativan broj bodova, upisuje joj se nula bodova.

GRADIVO PO KOLIMA:

gradivo OŠ 2022_2023

gradivo SŠ 2022_2023

APSOLUTNA KATEGORIJA:

 • U želji da, osim ekipama osnovnih i srednjih škola, omogućimo sudjelovanje svim učenicima koji to žele, uvodimo apsolutnu kategoriju natjecanja koja obuhvaća sve sudionike natjecanja za određenu dobnu skupinu.
 • U apsolutnoj kategoriji, osim ekipama osnovnih i srednjih škola, bit će omogućeno sudjelovanje i ekipama Centara izvrsnosti, udruga, E–učionica i obrta, kao i mješovitim parovima iz različitih škola.
 • Ekipe u apsolutnoj kategoriji sastoje se od dvaju članova iste dobne skupine.
 • Sve navedene propozicije natjecanja primjenjuju se i u apsolutnoj kategoriji.
 • Nakon svakog kola bit će objavljen poredak ekipa u apsolutnoj kategoriji, a na kraju natjecanja i poredak u kategoriji osnovnih i srednjih škola.
 • Najuspješnije ekipe osnovnih i srednjih škola bit će nagrađene temeljem poretka ekipa u kategoriji osnovnih i srednjih škola dok će ostale ekipe biti nagrađene temeljem poretka u apsolutnoj kategoriji.

U Zagrebu 5. rujna 2022.